Odstoupení od smlouvy

Formulář : Oznámení o odstoupení od smlouvy můžete stáhnout zde

1. Právo odstoupit od smlouvy

1.1 „Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.“
1.2 „Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy.
1.3 „Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat Dan Hanus, www.danhanus.cz, se sídlem Jílové 308, Jílové , 407 01, IČ: 07821123, info@danhanus.cz, formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.“
1.4 „Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.“

2. Důsledky odstoupení od smlouvy

2.1 „Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi kromě ceny za dopravné. Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady.“ „Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.“.
2.2
a) Převzetí zboží − Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět na adresu Teplická 173/149, Děčín 8, 405 02. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů. V žádném případě neposílejte zboží na dobírku. V takovém případě zboží nebude převzato od pošty či kurýra“.
b) Náklady spojené s vrácením zboží − Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží. Poučení o právu na odstoupení od smlouvy www.danhanus.cz
c) Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží − „Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.“

Internetový obchod: www.danhanus.cz
Dan Hanuš
Se sídlem: Jílové 308, Jílové, 407 01
IČ: 07821123
E-mailová adresa: info@danhanus.cz